TESTOKAZI

8 420 riešených úloh

MATEMATICKÉ HRY

Celé čísla - hry
Desatinné čísla - hry
Geometria - hry
Interaktívne autorské hry z matematiky
Interaktívne on-line hry na matematiku
Meranie - hry
On-line interaktívne materiály nielen pre učiteľa
On-line logické hry
On-line matematické hry na Pytagorovu vetu
On-line matematické hry na deliteľnosť
On-line matematické hry na grafy a spracovanie dát
On-line matematické hry na mocniny
On-line matematické hry na objem a povrch kocky a kvádra
On-line matematické hry na obvod a obsah štvorca a obdĺžnika
On-line matematické hry na percentá
On-line matematické hry na rovnice
On-line matematické hry na sústavu súradníc
Prirodzené čísla - hry
Zlomky - hry
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!