TESTOKAZI

9 010 riešených úloh

MATEMATICKÉ HRY

Celé čísla - hry
Desatinné čísla - hry
Geometria - hry
Interaktívne autorské hry z matematiky (14)
Interaktívne on-line hry na matematiku (14)
Meranie - hry
On-line interaktívne materiály nielen pre učiteľa (41)
On-line logické hry (35)
On-line matematické hry na Pytagorovu vetu (8)
On-line matematické hry na deliteľnosť (33)
On-line matematické hry na grafy a spracovanie dát (17)
On-line matematické hry na mocniny (11)
On-line matematické hry na objem a povrch kocky a kvádra (13)
On-line matematické hry na obvod a obsah štvorca a obdĺžnika (27)
On-line matematické hry na percentá (12)
On-line matematické hry na rovnice (30)
On-line matematické hry na sústavu súradníc (37)
Prirodzené čísla - hry
Zlomky - hry
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!