TESTOKAZI

8 183 riešených úloh

Prípravy na vyučovacie hodiny matematiky pre 9.ročník

MOCNINY A ODMOCNINY, ZÁPIS VEĽKÝCH ČÍSEL
RIEŠENIE LINEÁRNYCH ROVNÍC A NEROVNÍC
SLOVNÉ ÚLOHY
PYTAGOROVA VETA
Odvodenie PV
  • undefined
Zápis PV
  • undefined
Obrátená PV
  • undefined
Výpočet strán pravouhlého trojuholníka
  • undefined
PV v rovinných útvaroch
  • undefined
PV v priestorových útvaroch
  • undefined
PV - úlohy z praxe
  • undefined
PÍSOMKY
OBJEM A POVRCH TELIES
GRAFICKÉ ZNÁZORŇOVANIE ZÁVISLOSTÍ
PODOBNOSŤ TROJUHOLNÍKOV
ŠTATISTIKA
SÚSTAVY LINEÁRNYCH ROVNÍC
VÝRAZY
LOMENÉ VÝRAZY
Tak vpred priatelia, iba klobása má byť dlhá a nie reči!